Inloggen Registreren

Inloggen

Koninklijke Belgische Boxer Club vzw

K.B.B.C. vzw

Chaussée Brunehault 38

7812 Mainvault (Ath)

Ondernemingsnummer : 0415.049.538 

 

S T A T U T E N 

De Algemene Vergadering van 24.06.2023, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1

De vereniging draagt de naam: Koninklijke Belgische Boxer Club vzw, afgekort: K.B.B.C. vzw, in het Frans: Royal Boxer Club Belge asbl, afgekort: R.B.C.B. asbl.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus (afgekort K.K.U.S.H.) onder het nummer 489. Zij erkent van deze Unie de conventie van 12 februari 1928 waardoor het verdrag van 6 januari 1908 werd herzien; zij aanvaardt de bestaande en toekomstige reglementering van dezelfde Unie en zij verbindt zich ertoe deze te zullen naleven.

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te Chaussée Brunehault 38, 7812 Mainvault (Ath) en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Doornik. Gelegen in het Waals gewest.

Hij kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt, zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de instandhouding en de verbetering van het ras van de boxerhond; hierbij zal zij de fokveredeling en de ontwikkeling van de gebruikseigenschappen nastreven. Daartoe kan de vereniging:

 • Jaarlijks één of meerdere tentoonstellingen inrichten of ze samen met een andere club, erkend door de K.K.U.S.H., organiseren;
 • tijdens tentoonstellingen, uitgaande van een andere club, erkend door de K.U.S.H., de organisatie van “speciales voor boxers” verzekeren;
 • Tussenbeide komen bij landbouwersverenigingen, bij landbouwkomiteiten en gebeurlijk bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw of iedere andere officiële instantie opdat de boxerhond zijn rechtsmatige plaats zou hebben op de prijskampen van landbouwkundige aard;
 • op tentoonstellingen en prijskampen die keurders, erkend door de K.K.U.S.H., aanduiden die zij het meest bekwaam acht;
 • Prijzen of geschenken toekennen aan prijskampen of tentoonstellingen, erkend door de K.U.S.H.;
 • Deskundige onderzoek organiseren, die vooral gericht zijn op de lichamelijke en de gebruikseigenschappen van de boxerhond;
 • Commissies oprichten of personen aanstellen, die gelast worden met het toezicht op de kweek en de identificatie van de boxerhond; dit in samenwerking met de K.K.U.S.H.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan honoraire, ere-, effectieve en toegetreden leden tellen. Honoraire leden zijn ontslagnemende leden met een functie in het bestuursorgaan en wegens hun staat van verdienste deze titel krijgen. Ereleden zijn effectieve leden die wegens hun staat van verdienste deze titel krijgen.

Volledig lidmaatschap, inclusief stemrecht op de algemene vergadering, is uitsluitend voorbehouden aan ereleden en effectieve leden. Ereleden, en effectieve leden zijn degenen die wiens namen voorkomen op de ledenlijst die wordt bewaard op het hoofdkantoor van de vereniging en waarvan een kopie wordt neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 26, novies, §1, 3°. van de huidige wetgeving. In geval van wijziging van de samenstelling van de vereniging moet een nieuwe ledenlijst worden neergelegd binnen een maand na de verjaardag van de neerlegging van de statuten.

Al de leden, of ze honoraire, erelid, effectief lid of toegetreden lid zijn, verbinden zich op hun erewoord ertoe geen deel uit te maken van een vereniging of maatschappij, die niet erkend is door de K.K.U.S.H.

ARTIKEL 6

De effectieve leden worden aan het bestuursorgaan voorgedragen door een lid van het bestuursorgaan of 2 effectieve leden van de vereniging. Ze worden aanvaard bij 2/3 meerderheid van de aanwezige leden van het bestuursorgaan. In geval van gelijkheid van stemmen zal de stem van de persoon, die de Raad voorzit, de doorslag geven.

Lidmaatschapsaanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van het bestuur. Om als effectief lid  geaccepteerd te worden, moeten leden minstens twee jaar lid zijn geweest, interesse hebben getoond in de doelstellingen en  activiteiten van de vereniging en de statuten hebben nageleefd.

De toegetreden leden worden voorgedragen ofwel door een lid van het bestuursorgaan, ofwel door een honorair, ere- of effectief lid, of op schriftelijke aanvraag door het kandidaat-lid zelf.

Een toegetreden lid zal door het bestuursorgaan aanvaard worden bij gewone meerderheid van de aanwezige leden. In geval van gelijkheid van stemmen zal de stem van de persoon, die de Raad voorzit, de doorslag geven.

De toegetreden leden hebben dezelfde rechten en plichten als de effectieve leden, met uitzondering van het stemrecht op de Algemene Vergadering. Ze mogen de Algemene Vergadering bijwonen zonder raadgevende of beslissende stem.

Op voorstel van 2/3 van de leden van het bestuursorgaan worden de honoraire en ereleden voorgedragen en benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Het bestuursorgaan zal nooit een beslissing van niet-aanvaarding moeten motiveren. ARTIKEL 7

Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het intern reglement.

ARTIKEL 8

De maximum ledenbijdrage bedraagt 50 EUR. Een lid, dat in gebreke blijft om zijn lidmaatschapsbijdrage te betalen tegen de Algemene Vergadering, wordt als ontslagnemend beschouwd. Voornoemd lid ontvangt geen uitnodiging voor de Algemene Vergadering en wordt, bij niet-betaling van zijn bijdrage, derhalve ook op deze vergadering niet toegelaten.

Een toegetreden lid krijgt evenwel de mogelijkheid om achteraf zijn bijdrage te betalen en dit uiterlijk tegen het eind van het lopend jaar.

Een effectief lid, dat zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald tegen de Algemene Vergadering, verliest automatisch zijn statuut van effectief lid en wordt, mits betaling van zijn bijdrage tegen uiterlijk eind van het lopend jaar, een toegetreden lid.

Een gewoon lid heeft de mogelijkheid om de contributie achteraf te betalen, ten laatste voor het einde van het jaar.

De contributie van een effectief lid moet 15 dagen voor de algemene vergadering ontvangen zijn op rekening van de club,  anders verliest deze automatisch zijn status van effectief lid, maar als hij zijn contributie uiterlijk voor het einde van het jaar  betaalt, blijft hij gewoon lid.

Honoraire en ereleden betalen geen ledenbijdrage.

 

ARTIKEL 9

Elk lid kan zich op elk moment terugtrekken uit de vereniging. Het ontslag van een lid moet worden gemeld aan het bestuursorgaan per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging.

De uitsluiting van een effectief lid wordt beslist door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan alleen een geldige beslissing nemen als de uitsluiting expliciet wordt vermeld in de oproeping voor de vergadering en als ten minste twee- derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Tot uitsluiting wordt besloten bij geheime stemming, met een twee-derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, nadat het lid van het besluit op de hoogte is gesteld.

Vertegenwoordigd, nadat het lid is gehoord, indien hij dit wenst. In dit geval wordt geen rekening gehouden met ongeldige of blanco stemmen, noch met onthoudingen, worden niet meegeteld in de teller of noemer.

Het bestuursorgaan kan bij meerderheid beslissen om een gewoon lid uit te sluiten.

Het bestuursorgaan kan, tot de Algemene Vergadering een besluit heeft genomen, effectieve leden schorsen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige overtreding van de statuten of de wet.

Een effectief lid dat ontslag neemt, geschorst of geroyeerd wordt en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van een overleden lid hebben geen rechten op het vermogen van de vennootschap en fondsen. Zij kunnen geen afschriften, inventarissen of terugbetaling van betaalde contributies eisen of aanvragen.

ARTIKEL 10

De vereniging houdt een register van effectieve leden bij, onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Dit register bevat de namen, voornamen en woonplaats van de leden, of in het geval van rechtspersonen, hun vennootschapsnaam, rechtsvorm, vennootschap, hun rechtsvorm, ondernemingsnummer en statutaire zetel, alsmede de volledige naam/namen van hun vertegenwoordiger(s).

Elk besluit tot toelating, ontslag of uitsluiting van effectieve leden wordt door het bestuursorgaan binnen acht dagen na het besluit in het register opgenomen.

Binnen acht dagen nadat de raad van bestuur kennis heeft genomen van de wijziging(en).

Alle Werkelijke Leden kunnen dit register raadplegen, op de zetel van de Vereniging en zonder het register te verplaatsen, door eenvoudig schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 11

Leden zijn niet aansprakelijk voor verplichtingen die namens de vereniging zijn aangegaan.

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 12:

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie en ten hoogste vijftien leden die lid zijn van de vereniging. Indien de Algemene Vergadering slechts drie leden telt, bestaat het bestuursorgaan uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de Algemene Vergadering.

Minstens drie vijfden van de bestuurders zullen noodzakelijkerwijze actieve kwekers, vroegere kwekers of personaliteiten moeten zijn waarvan de kennis van de boxerhond door het bestuursorgaan wordt gewaardeerd.

ARTIKEL 13 : Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

De volgorde van uittreding van de bestuurders zal door het bestuursorgaan vastgelegd worden, die bij de eerste verkiezing zal rekening houden met de huidige toestand van de bestuurders in de schoot van de K.B.B.C. vzw

Het mandaat van bestuurders eindigt enkel door het verstrijken van het mandaat, overlijden, ontslag of afzetting.

Indien door het overlijden van een bestuurder het aantal bestuurders onder het wettelijke of statutaire minimum daalt, wordt  een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen.

Indien het aantal bestuurders onder het wettelijke of statutaire minimum daalt, wordt een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen om de bestuurder te vervangen.

Elke bestuurder kan te allen tijde uit zijn functie worden ontheven door een beslissing van de Algemene Vergadering, die haar  beslissing niet hoeft te rechtvaardigen.

Indien nodig vervangt de Algemene Vergadering de ontslagen bestuurder. De verkiezingen zullen om de twee jaar plaatshebben.

 

ARTIKEL 14: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

Het bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. Zijn beslissingen zijn geldig als ze worden genomen op een vergadering, met inachtneming van het aanwezigheids- en stemquotum zoals voorzien in deze statuten.

Iedere nieuwe kandidatuur moet tussen de 1e januari en de 10e januari van het jaar, waarin de verkiezingen voorzien zijn bekend gemaakt worden aan het bestuursorgaan door tenminste tien honoraire, ere- of effectieve leden.

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.

Het bestuursorgaan kan eveneens een kandidaat voordragen; op voorwaarde echter dat deze aanvaard wordt met twee derde van de stemmen van de leden, aanwezig op de vergadering tijdens dewelke deze kandidaatstelling gebeurt.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 15: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.

Elke bestuurder die tijdens de duurtijd van zijn mandaat niet aan 5/8e van de vergaderingen heeft deelgenomen of die op het bestuursorgaan drie opeenvolgende keren afwezig is gebleven zonder zich hierover te rechtvaardigen kan ter uitsluiting worden voorgedragen. De gegronde afwezigheid, die schriftelijk en binnen de 15 dagen volgend op de vergadering wordt gemeld, zal niet als afwezigheid beschouwd worden voor zover het bestuursorgaan de gegrondheid van de afwezigheid kan bijtreden.

De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering.

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimumaantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet het bestuursorgaan binnen de twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 16: Bevoegdheden van de bestuurders.

Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL 17

Het bestuursorgaan wordt schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vereniging dit vereisen en minstens drie maal per jaar.

Het kan alleen handelen als de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder mag zich laten  vertegenwoordigen door een andere bestuurder, maar deze mag niet meer dan 1 volmacht bezitten.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Ongeldige stemmen, blanco stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 18

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door alle op deze vergadering aanwezige leden en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. Het verslag dat moet worden overgelegd en al de andere akten worden

 

geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Het bestuursorgaan is steeds verplicht op alle briefwisseling een antwoord te geven in diezelfde taal waarin ze is opgesteld (3 nationale talen).

ARTIKEL 19

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt en kan deze ook aanpassen. Wijzigingen worden doorgegeven aan de Algemene Vergadering.

Het bestuursorgaan kan, indien hij dit nodig oordeelt, een of meerdere afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

ARTIKEL 20

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL 21:

Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. Het bestuursorgaan kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris-generaal, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.

De voorzitter leidt de vergadering en de samenkomsten van het bestuursorgaan. Hij heeft tot taak de statuten stipt te doen naleven. Hij is ambtshalve lid van alle commissies die kunnen gevormd worden in de schoot van de K.B.B.C. vzw. In alle gelegenheden vertegenwoordigt hij de vereniging behalve in de volgende gevallen: hij kan zich laten vervangen door een lid van het bestuursorgaan. De ondervoorzitters hebben bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter dezelfde bevoegdheid.

De secretaris-generaal is gelast met de briefwisseling. Hij centraliseert het werk van de adjunct-secretaris(sen) en hij houdt een boek bij met de proces-verbalen van de zittingen. Hij zal sommige ontvangsten verrichten die betrekking hebben op de goede gang van het secretariaat. Hij zal de voorzitter vergezellen wanneer deze de vereniging moet vertegenwoordigen.

De schatbewaarder zal al de nodige ontvangsten en uitgaven doen en hij zal verplicht zijn op iedere statutaire Algemene Vergadering een rekening voor te leggen van alle inkomsten en uitgaven. Twee verificateurs, gekozen uit de honoraire, ere- of effectieve leden, zullen de rekeningen nazien. Hij is verantwoordelijk voor de inningen. Hij is gehouden zijn rekeningen voor te leggen en zijn beheer te verrechtvaardigen telkens wanneer het bestuursorgaan hem ertoe verzoekt.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.

De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden

 • op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
 • door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

De secretaris-generaal wordt op voorstel van het bestuursorgaan benoemd door de Algemene Vergadering bij meerderheid van de aanwezige leden. Als secretaris-generaal is hij niet onderworpen aan de herkiesbaarheid. Als secretaris-generaal is hij niet stemgerechtigd in het bestuursorgaan. Deze functie kan samengaan met die van bestuurder. Het bestuursmandaat blijft wel onderworpen aan de wettelijke en statutaire bepalingen.

De beslissingen in verband met de kweek kunnen aan de leden meegedeeld worden in een tijdschrift of bij middel van een omzendbrief of digitale nieuwsbrief.

ARTIKEL 22: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW Het bestuursorgaan kan een dagelijks bestuur aanstellen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid

van de bestuurders aanwezig is.

 

De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:

 • op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan
 • door afzetting door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.

De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle honoraire, ere- en effectieve leden. De toegetreden leden kunnen erop uitgenodigd worden. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. (Alle effectieve leden kunnen meestemmen op de Algemene Vergadering.)

Een lid kan zich echter door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 24

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
 • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
 • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
 • de uitsluiting van een lid van de vereniging,
 • de benoeming van honoraire en ereleden,
 • het wijzigen van de statuten,
 • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
 • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
 • alle gevallen waarin deze statuten het ARTIKEL 25

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.

Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL 26

De Statutaire Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL 27

Om geldig te zijn moeten de uitnodigingen voor de algemene vergadering ondertekend zijn door de voorzitter of door twee bestuurders.

Alle actieve leden moeten minstens vijftien dagen voor de vergadering opgeroepen worden per gewone brief, per aangetekende brief of per e-mail.

ARTIKEL 28 Buitengewone algemene vergadering

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. De leden, die een punt op de dagorde van de Algemene Vergadering willen brengen, zijn verplicht dit te berichten aan de secretaris-generaal vóór de 1e januari. Er zal aan hun verzoek een gunstig gevolg gegeven worden, indien het ondertekend is door 1/20 van de honoraire, ere- of effectieve leden. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

ARTIKEL 29

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

ARTIKEL 30:

Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de honoraire, ere- of effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuursorgaan verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 1 maand met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL 31: Uitsluiting van leden

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een honorair, ere- of effectief lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Volgende leden kunnen uitgesloten worden:

 • die gehandeld hebben in strijd met eer
 • die van hun burgerrechten beroofd zijn door een Belgische of buitenlandse rechtspraak
 • die door hun woorden, daden of gedragingen de belangen en de goede gang van de vereniging zouden kunnen schaden;
 • die één of meerdere keren bewust de statuten van de vereniging hebben overtreden;
 • die veroordeeld zijn voor een inbreuk op de wettelijke in voege zijnde voorschriften; voor zover er een rechtstreeks verband bestaat tussen de gepleegde inbreuk en de belangen of goede werking van de vereniging;
 • de personen die honden zonder stamboom; alsook de personen overtredingen begaan met ten opzichte van de wetgeving dierenwelzijn van zijn of haar respectievelijke regio.

ARTIKEL 32: Straf en uitsluiting

Geen enkele straf mag door het bestuursorgaan of de Algemene Vergadering uitgesproken worden zonder dat de belanghebbende werd uitgenodigd om zich te komen verdedigen. Is hij aanwezig op het ogenblik dat de beslissing overwogen wordt dan zal hij zich onmiddellijk mogen verdedigen.

Ieder persoon, die een straf oploopt waarvan de uitwerking zich beperkt tot de schoot van de vereniging zelf, kan in beroep gaan bij de Kynologische Raad van de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus indien hij denkt dat de genomen beslissing niet in overeenstemming is met de statuten.

In al de gevallen, waarin de vereniging de uitbreiding van de straf tot de ganse K.K.U.S.H. voorziet, is beroep mogelijk.

De persoon, die een straf oploopt, zal ervan in kennis worden gesteld door een aangetekend schrijven, waarin hij tevens wordt gewezen op zijn recht op beroep.

ARTIKEL 33: Statutenwijziging

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien dit punt uitdrukkelijk op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de honoraire, ere- en effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.

Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 34

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL 35

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris-generaal en geacteerd worden in het bestuursorgaan en nadien opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal en alle leden van het bestuursorgaan.

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL 36

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden.

Zijn geen 2/3 van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.

In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.

De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling, meer bepaald aan de K.K.U.S.H.

Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 38

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

De interpretatie van de statuten en reglementen behoren toe aan het bestuursorgaan. ARTIKEL 39

In geval van discussie wordt voorrang gegeven aan de Franstalige statuten. Aldus opgemaakt en aangenomen op de Algemene Vergadering van 24.06.23

Te Ath, op 24 juni 2023.